A- A A+

Terms & conditions

AANVAARDING: Al onze contracten zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, de bedingen op onze bestelbons alsook aan onze eventuele bijzondere voorwaarden.

Alle bedingen en gegevens die gestipuleerd zijn in deze documenten worden geacht aanvaard te zijn door de cliënt zelfs indien ze strijdig zouden zijn met laatstgenoemde eigen algemene of bijzondere voorwaarden, Deze laatstgenoemde voorwaarden verbinden ons dus geenszins en geen enkel akkoord van onzentwege kan worden afgeleid uit het feit dat wij zouden hebben aanvaard te handelen met onze medecontractanten zonder tegen de bedingen van hun documenten te hebben geprotesteerd. Het feit dat wij deze of gene clausule in ons voordeel zoals die voorkomt in onderhavige algemene voorwaarden niet zouden hebben in werking gesteld, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking van onzentwege om zich er naderhand op te beroepen.

OFFERTE – BESTELLING: onze offertes zijn steeds vrijblijvend, wij zullen slechts gebonden zijn van zodra een bestelling door ons is bevestigd.

PRIJS : in onze prijzen zijn taksen, kosten en lasten niet inbegrepen. onze prijzen zijn bepaald in functie van de grondstoffen, de loonschalen, de wisselkoers, de transportkosten, de verzekeringen en andere elementen waaruit onze kostprijs is samengesteld. Elke wijziging van één van deze elementen tussen de dag van het opmaken van de bestelling en deze van de levering zal bijgevolg naar ons goeddunken een verhoudingsgewijze wijziging van de prijs kunnen meebrengen.

DUUR (volgens het verhuur contract): de verhuur word toegestaan voor de duur zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Elke overschrijding van deze duur zonder ons schriftelijk akkoord zal een vergoeding teweeg brengen die forfaitair bepaald word op het dubbele van de dagelijkse huur per begonnen dag vertraging.

HUUR EN LASTEN (volgens het verhuur contract): in onze huren zijn de taksen, kosten en lasten niet inbegrepen. De lasten met betrekking tot het onderhoud en de werking van het materieel worden ten laste genomen door de cliënt.

WAARBORG (volgens het verhuur contract): de cliënt is verplicht een waarborg te geven die hem slechts zal worden gerestitueerd na vaststelling van de vervulling van al zijn verplichtingen met inbegrip van de betaling van de prijs voor het eventuele herstel van het beschadigd materieel.

TERBESCHIKKINGSTELLING (verhuurd): de cliënt erkent het materieel te hebben ontvangen in perfecte staat van werking en onderhoud. Hij verbindt zich ertoe het in dezelfde staat terug te bezorgen. Hij erkent ingelicht te zijn geweest over de werking ervan, de na te leven veiligheidsvoorschriften en het uit te voeren onderhoud.

BETALINGEN : behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, zijn onze facturen contant betaalbaar in onze ateliers of magazijnen, of op één van onze bankrekeningen zoals die zijn opgesomd op de voorzijde, Wij behouden ons het recht voor, zelfs tijdens de uitvoering van de bestelling, een financiële of enige andere waarborg te eisen die wij nuttig achten, Alle facturen die gedeeltelijk of totaal onbetaald zijn gebleven op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1% per maand. Daarenboven zal het verschuldigd saldo vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50,00 EUR. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van één van onze facturen, behouden wij ons het recht voor alle lopende werken of leveringen op te schorten onafgezien van het feit of deze nu al dan niet in verband staan met de kwestieuze bestelling. ingeval van niet-betaling na de verzending aan de cliënt van een ingebrekestelling om zijn verplichtingen uit te voeren binnen de acht dagen, zullen wij de keuze hebben om:
- De overeenkomt als ontbonden te beschouwen en de teruggave van het materieel te eisen op kosten van de cliënt. Bovendien wordt overeengekomen dat onze schade 25,00 EUR per dag vertraging bedraagt onverminderd elke andere vergoeding die zou kunnen verschuldigd zijn, indien de cliënt door zijn toedoen de terugname van het materieel verhindert. De gedwongen uitvoering van de overeenskomst verder te zetten.
- (verhuurd) Bij gebrek van daaraan te voldoen zullen alle contracten die ons binden met de cliënt van rechtswege ontbonden zijn hetgeen hem verplicht, op zijn kosten, ons onmiddellijk het materieel in zijn bezit te restitueren. Bij gebreke van gevolg te geven aan ons verzoek, zal de cliënt per dag vertraging een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn dat gelijk is aan het dubbele van de dagelijks huur, onverminderd de betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.

in afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijft de eigendom van het geleverde materieel onze eigendom tot na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en kosten. Deze clausule waarmee de koper zich uitdrukkelijk akkoord verklaart door de ondertekening van de bestelbon word geacht in werking te treden op de datum aangeduid op de bestelbon. Wij zullen eveneens onze facturen kunnen neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats van maatschappelijke zetel van de koper overeenkomstig artikel 20, 5° van de hypotheekwet.

LEVERING EN AFHALING: behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, heeft de levering plaats in onze magazijnen of ateliers. De leveringstermijnen zoals aangeduid op de bestelbon zijn louter indicatief. Zij zijn opgeschort ingeval van overmacht en zelfs ingeval van staking. De bestellingen zullen, in voorkomend geval, slechts uitgevoerd worden na betaling van het voorschot en mededeling door de cliënt van de eventuele instructies die nodig zijn voor de uitvoering of na de ondertekening voor akkoord van het bestek ingeval van herstellingen.

LEVERING-PANNES (verhuurd): ingeval van panne, is de huurder ertoe gehouden ons onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat wij tot herstelling kunnen overgaan, Deze herstelling zal aan de cliënt worden aangerekend indien blijkt dat de oorzaak van de panne aan hem te wijten is (onder meer: inadequaat gebruik, wijziging of tussenkomst op het materieel door de cliënt of een derde, ongeval,). De cliënt zal in geen geval een schadevergoeding kunnen vragen voor de periode van immobilisatie van het materieel tijdens de duur van de herstelling welke de oorzaak van de panne ook is.

OVERGANG RISICO: de risico’s gaan over op de cliënt vanaf de datum van kennisgeving van de terbeschikkingstelling. Het vervoer gebeurt bijgevolg op risico van de cliënt. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de schade of beschadigingen opgelopen tijdens het transport en /of tijdens het laden of lossen. Het materieel wordt niet verzekerd door ons toedoen tenzij dit uitdrukkelijk zou zijn gevraagd, op zijn kosten, door de cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID (verhuurd): de cliënt heeft de juridische en materiele bewaring van de zaak. Wij zullen in geen geval enige aansprakelijkheid kunnen oplopen op grond van artikel 1384,al . 1,b.w. wij zullen evenmin enige veiligheidsverplichting hebben ten aanzien van de gebruiker van het materieel of van derden. De cliënt neemt de volledige aansprakelijkheid op zich ingeval van ongeval, wie de benadeelde ook is, welke ook de oorzaak is van het ongeval en zelfs bij overmacht. De cliënt verzaakt aan elk mogelijk verhaal tegen ons.

WAARBORGEN : op straffe van onontvankelijkheid, zal elke klacht betreffende een niet-conforme levering, een tekortkoming of een zichtbaar gebrek moeten worden geformuleerd op het ogenblik van de levering of van de restitutie van het herstelde materieel, of uiterlijk op schriftelijke wijze binnen de 48 uur vanaf de vermelde levering of restitutie. Wij waarborgen eveneens gedurende een termijn van 6 en 12 maanden vanaf de levering of restitutie:

- het verkochte materieel tegen elke fabricagefout: 12 maanden (1.000 uren)

- het herstelde materieel tegen alle herstellingsfouten: 6 maanden (600 uren)

onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervanging van de defecte stukken of tot de herstelling van het materieel met uitzondering van elke schadeloosstelling van de cliënt. Wij behouden ons het recht voor onze waarborg te weigeren ingeval van wijziging of herstelling van het materieel door de cliënt of door een derde, ingeval van een inadequaat gebruik of van een defecte montage of afstelling die te wijten is aan de cliënt of een derde.

OVERDRACHT-ONDERVERHURING (verhuurd materialen): het materieel blijft onze eigendom: het kan niet worden onderverhuurd. Het huurcontract kan niet overgedragen worden.

GESCHILLEN : alle geschillen en betwistingen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van het contract behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN: de persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in dit document zijn, behoudens bezwaar van uw kant, opgenomen in onze gegevensbank met een uitsluitend commercieel en administratief doel. U beschikt over een recht tot toegang tot deze gegevens ter informatie, ter rectificatie of ter schrapping overeenkomstig de wet van 8 december 1992.

IN GEVAL VAN CONTRACTBREUK: zal er een gelijkwaardige uitkering van het saldo van het contract zijn aan 50%, met een minimum van 6 maanden ( verhuurd materialen )

ACD

contacteer ons

ACD HANDLING
Breedveld, 37
1702 Groot-Bijgaarden
  Fax: +32(0)2 474 38 40
info@acdhandling.be
BTW BE0464 293 567
top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken